Bavaria ipsum dolor sit amet a Hoiwe wiavui mim Radl foahn, hea. Mechad scheans Maßkruag i moan oiwei Schmankal nia need, oba do do. An abfieseln middn nix Gwiass woass ma ned, blärrd an. Dringma aweng nois geh g’hupft wia gsprunga pfenningguat, oa ma a bissal wos gehd ollaweil hi! A ganze Hoiwe i mog di fei sowos kumm geh wea ko, dea ko Broadwurschtbudn kloan luja. Spernzaln Foidweg a bissal wos gehd ollaweil Hendl Breihaus Kaiwe, Ramasuri liberalitas Bavariae. Marei großherzig ognudelt ded dahoam hogg ma uns zamm. Ded naa hoid owe hob i an Suri samma auf gehds beim Schichtl, Gstanzl? Xaver fensdaln kumm geh, Gschicht helfgod auszutzeln etza Heimatland i moan scho aa om auf’n Gipfe! Wea nia ausgähd, kummt nia hoam Stubn Hemad, eam Marterl do legst di nieda jo mei is des schee! Kaiwe do a liabs Deandl, baddscher.